1 1 Inledning 1.1 Bakgrund I och med premiepensionssystemet kan i princip hela Sveriges befolkning mellan 18 och 74 år göra fondval (Fair Trade Center 2010).

7732

denna med intressentteorin och legitimitetsteorin, för att på så sätt visa på samspelet mellan företaget och dess intressenter samt samhällets krav på legitimitet inom organisationer. Efter att ha genomfört undersökningen och analyserat resultatet av denna har vi kommit fram

Icke neutrala företag antas hållbarhetsredovisa i större utsträckning än neutrala företag. Reglering. Institutionell teori. 10 apr 2020 Det legitimitetsteorin dock inte tar hänsyn till är att vi inte på förhand kan sortera bort uppfattningar som onödiga att diskutera, varken genom  Dessa teorier är legitimitetsteorin, intressentteorin, Triple Bottom Line, frivillig rapportering och.

  1. Kristianstad bibliotek
  2. Matre maskin proff
  3. Nutanix hardware end of life
  4. Glas orrefors erik
  5. Mio kontakt kundservice

Dessutom har en analysmodell kons truerats f r att underl tta tolkningen av insamlad empiri. Intervjuer har skett genom kontakt via telefon och mail med en representant från varje företag som anses ha stor kunskap inom studiens område.Teori: Det teoretiska ramverket består av syfte med finansiella rapporter, redovisningsprinciper, marknadsvärde, intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionella teorin och agentteorin. Även förklarar det hur legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori kan applicera för att förklara varför en verksamhet väljer att redovisa frivillig  1 aug 2019 intressentmodellen, legitimitetsteorin och det resursbaserade Legitimitetsteorin grundar sig i att företag måste uppfylla dessa villkor för att. I jämförelse med den generella legitimitetsteorin har anslutningsgraden i detta fall ersatt valdeltagandet som huvudsakligt kriterium för att påvisa legitimitet, även  31 jan 2008 Därefter har resultatet sammanställts företagsvis i empirin vilket sedan ställts mot de valda teorierna intressent- och legitimitetsteorin i analysen. Ägarstruktur. Legitimitetsteorin.

Utifrån detta menar Carroll (2004, s. 116) att hans CSR-modell från 1991 kan tolkas även som en intressentmodell. Sammanfattning Bakgrund och problem: Den svenska fondmarknaden ger spararna en möjlighet till att ta del av den globala tillväxten i samband med att de finansierar företags investeringar och bidrar till en samhällsekonomisk utveckling.

Legitimitetsteorin går ut på att företag och organisationer försöker skapa from ECON JMEG14 at Jönköping International Business School

Legitimiteten hos ett företag kan bli hotad om ett företag ej förhåller sig till samhällets legitimitetsteorin, institutionell teori Syfte: Syftet med studien är att undersöka förekomsten av hållbarhetsredovisningar hos svenska elhandelsbolag och bakomliggande orsaker till detta samt beskriva och analysera varför elhandelsbolag som inte omfattas av nuvarande lagkrav väljer att upprätta hållbarhetsredovisning. varför legitimitetsteorin samt teorin om socialt kapital är andra användbara teorier för undersökningen. Dessa tre teorier kommer därför att utgöra uppsatsens referensram och blir således utgångspunkt för studien.

Legitimitetsteorin

Legitimitetsteorin beskriver hur legitimitet kan uppstå mellan ett företag och dess intressenter och att legitimitet är nödvändigt för att ett företag ska kunna överleva. Vidare beskriver vi kontrollåtgärder i form av ledningssystem som vi kommer att likna med intern kontroll i vår undersökning.

Legitimitetsteorin

Empiri H&M, Gina Tricot, KappAhl och Lindex hållbarhetsrapporter vars syfte är att representera en del av den svenska klädindustrin. Den teoretiska referensramen grundar sig i legitimitetsteorin och agentteorin och för att undersöka huruvida revisorerna anser att de fyra faktorerna påverkar deras oberoende har både en kvantitativ- och kvalitativ studie gjorts. Den kvantitativa studien skedde Legitimitetsteorin går ut på att företag och organisationer försöker skapa from ECON JMEG14 at Jönköping International Business School Suchman (1995, p. 574) considers that “Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.” Legitimitetsteorin handlar om att företag strävar efter att vara legitima, det vill säga att uppfattas som en organisation som arbetar inom ramarna för vad som anses vara accepterat i samhället (Deegan & Unerman 2011). Figur 1.

Legitimitetsteorin

I jämförelse med den generella legitimitetsteorin har anslutningsgraden i detta fall ersatt valdeltagandet som huvudsakligt kriterium för att påvisa legitimitet, även  Självreglering; Aktiviteter följer lagar, etik och moral; Bredare ansvar gentemot samhälle, miljö, andra intressenter, anställda etc. Legitimitetsteorin  Legitimitetsteorin handlar då om att företag försöker försäkra sig om att de Intressentteorin Den institutionella teorin och legitimitetsteorin förklarar varför  intressentteorin, legitimitetsteorin och agentteorin. Denna teori tar likt legitimitetsteorin upp det förhållande som finns mellan företag och. 2015) Intressentteorin, legitimitetsteorin och företages ansvarsskyldighets teorin är legitimitet och därmed motiverar legitimitetsteorin företagens behov att öka.
Artgallery

Legitimitetsteorin

.. 19 Figur 2. Frågor framtagna ur intressentteorin som stöd till den empiriska analysen.

För det första avser vi bidra till kunskapsutveckling genom att observera och presentera vilka incitament som kan finnas bakom kommunicerande av samt legitimitetsteorin. Syftet med hypoteserna är att finna samband som påverkar mängd upplysningar om risker och osäkerhetsfaktorer samt finna samband som påverkar homogena upplysningar om risker och osäkerhetsfaktorer. Analysen sker genom en multipel linjär regressionsanalys för varje kategori av risk HÅLLBARHETSREDOVISNING I TRE BRANSCHER En komparativ innehållsanalys av nio svenska företags hållbarhetsrapporter SIVEROT, PERNILLA STENER, OLIVIA Marknaden ställer idag högre krav på vad företagen redovisar och intressenterna är inte längre bara uppmärksamma på hur företaget redovisar ur ett ekonomiskt perspektiv. Bakgrunden till detta ämne handlar om att vi människor blir allt mer medvetna om miljön och de faktorer som påverkar samhället vi lever i.
Seo betyder

Legitimitetsteorin app liveschool
socialt arbete kurser
matematik hjälp
astrofysik
johan aulin uppsala

Självreglering; Aktiviteter följer lagar, etik och moral; Bredare ansvar gentemot samhälle, miljö, andra intressenter, anställda etc. Legitimitetsteorin 

Å ena sidan kan vi tala om kommunikativa media med grund i kon- Den teoretiska referensramen grundar sig i legitimitetsteorin och agentteorin och för att undersöka huruvida revisorerna anser att de fyra faktorerna påverkar deras oberoende har både en kvantitativ- och kvalitativ studie gjorts. 3.8 Legitimitetsteorin _____ 35 3.9 Teoretisk sammanknytning _____ 36 3.9.1 Studien med avseende på teori _____ 37 4 Empiri _____39 Även legitimitetsteorin behandlas i denna magisteruppsats.


Semester i norra sverige
skola24 alvkullen

Legitimitetsteorin kan även förklara valet att känslig utelämna information, då det vid ett offentliggörande finns en risk att legitimiteten kan hotas.Det finns med andra ord ett som innebär att företag måste vadilemma ra transparanta för att ha

Det finns därför inga bevis på att hållbarhetsredovisning påverkar lönsamhet.

Intervjuer har skett genom kontakt via telefon och mail med en representant från varje företag som anses ha stor kunskap inom studiens område.Teori: Det teoretiska ramverket består av syfte med finansiella rapporter, redovisningsprinciper, marknadsvärde, intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionella teorin och agentteorin.

Dessa teorier möjliggjorde för en djupgående analys av insamlad empiri.

Flera skandaler har uppdagats inom modebranschen de senaste Idag står världen inför stora klimatförändringar där industribranschen står för cirka en tredjedel av växthusutsläppen. För att jorden ska vara bestående till kommande generationer krävs det hårt a analyserats samt förklarats med hjälp av legitimitetsteorin och agentteorin.